Muslim Assistant Türkçe keyboard_arrow_down

99 Ad

1 - ALLAH
2 - ER RAHMÂN ahirette, müminlere acıyan
3 - ER RAHİM yaratıcı, kainatın sahibi
4 - El MELİK her noksanlıktan uzak
5 - EL KUDDÛS her tehlikeden selamete çıkaran
6 - ES SELAM iman nurunu veren
7 - EL MÜ'MİN her şeyi görüp gözeten
8 - EL MÜHEYMİN mutlak galip, karşı gelinemez
9 - EL AZÎZ dilediğini yapan ve yaptıran
10 - EL CEBBÂR büyüklükte eşi yok
11 - EL MÜTEKEBBİR yaratan, yoktan var eden
12 - EL HÂLIK her şeyi kusursuz yaratan
13 - EL BÂRİ' varlıklara sûret eden. onları birbirinden ayıran özellikte yaratan
14 - EL MUSAVVİR günahları mağfiret eden
15 - EL GAFFÂR her istediğini yapacak güçte
16 - EL KAHHÂR karşılıksız nimet veren
17 - EL VEHHÂB her varlığın rızkını veren
18 - ER REZZÂK her türlü sıkıntıları gideren
19 - EL FETTÂH gizli açık, geçmiş, gelecek her şeyi, ezeli ve ebedi ilmi ile çok iyi bilen
20 - EL ALÎM rızıkları daraltan, ruhları alan
21 - EL KÂBİD rızıkları genişleten, ruhları veren
22 - EL BÂSİT kafir ve facirleri alçaltan
23 - EL HÂFID şeref verip yükselten
24 - ER RÂFİ dilediğini aziz eden
25 - El-MU'İZ dilediğini zillete düşüren
26 - El- MUZİLL mükemmel işiten
27 - ES SEMİ' gizli açık, her şeyi iyi gören
28 - EL BASÎR mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran
29 - EL HAKEM mutlak adil, yerli yerinde yapan
30 - EL ADL lütfeden, her şeye vakıf
31 - EL LATÎF her şeyden haberdar
32 - EL HABİR cezada acele etmeyen, hilm sahibi
33 - EL HALÎM büyüklükte benzeri yok
34 - EL AZİM affı, mağfireti bol
35 - EL GAFÛR az amele, çok sevap veren
36 - EŞ ŞEKÛR yüceler yücesi
37 - EL ALİYY büyüklükte benzeri yok
38 - EL KEBÎR her şeyi koruyucu olan
39 - EL HAFÎZ her çeşit rızkı yaratan
40 - EL MUKÎT kulların hesabını en iyi gören
41 - EL HASÎB celal ve azamet sahibi
42 - EL CELÎL keremi bol, karşılıksız veren
43 - EL KERÎM her varlığı her an gözeten
44 - ER RAKÎB duaları kabul eden
45 - EL MÜCÎB rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden
46 - EL VÂSİ' her şeyi hikmetle yaratan
47 - EL HAKÎM iyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. sevgiye layık olan
48 - EL VEDÛD zatı şerefli, nimeti, ihsanı sonsuz
49 - EL MECÎD peygamber gönderen, meşherde ölüleri dirilten
50 - EL BÂ'IS her an her yerde hazır ve nazır
51 - EŞ ŞEHÎD varlığı değişmeden duran. var olan, hakkı ortaya çıkaran
52 - EL HAKK kulların işlerini bitiren
53 - EL VEKÎL kudreti en üstün ve hiç azalmaz
54 - EL KAVİYY kuvvet ve kudret benbaı
55 - EL METÎN müminleri seven, yardım eden
56 - El VELİYY hamd ve senaya layık
57 - EL HAMÎD varlıkların sayısını bilen
58 - EL MUHSÎ maddesiz, örneksiz yaratan
59 - EL MÜBDÎ yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan
60 - EL MUÎD mahluklara can veren
61 - EL MUHYÎ her canlıya ölümü tattıran
62 - EL MÜMÎT ezeli ve ebedi bir hayat ile diri
63 - EL HAYY zatı ile kaim, mahlukları varlıkta durduran
64 - EL KAYYÛM hiçbir şey kendine gizli değil
65 - EL VÂCİD keremi, ihsanı bol olan
66 - EL MÂCİD zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan
67 - EL VÂHİD hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci
68 - ES SAMED kudret sahibi, dilediğini yapan
69 - EL KÂDİR dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan, kudret sahibi
70 - EL MUKTEDİR şerefte birini öne alan
71 - EL MUKADDİM dilediklerini tehir eden
72 - EL MUAHHİR ezeli, varlığının başlangıcı yok
73 - EL EVVEL ebedi, varlığının sonu yok
74 - EL ÂHİR yarattıkları ile varlığı açık
75 - EZ ZÂHİR aklın tasavvurundan örtülü
76 - EL BÂTIN bütün kainatı idare eden
77 - EL VÂLİ son derece yüce
78 - EL MÜTEÂLÎ iyilik ve ihsanı bol
79 - EL BERR tevbeleri kabul eden
80 - ET TEVVÂB asilere ceza veren
81 - EL MÜNTAKİM affı çok, günahları yok eden
82 - EL AFÜVV çok merhamet eden, şefkatli
83 - ER RAÛF mülkünde hakim
84 - MÂLİKÜ'L MÜLK celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi
85 - ZÜ'LCELÂLİ VE'L İKRÂM mazlumların hakkını alıcı
86 - EL MUKSİT iki zıddı bir arada bulunduran
87 - EL CÂMİ' ihtiyaçsız. her şey ona muhtaç
88 - EL GANİYY ihtiyaç gören, fazlıyla doyuran
89 - EL MUĞNİ dilemediklerine mani olan
90 - EL MÂNİ' elem, zarar verenleri yaratan
91 - ED DÂRR menfaat veren şeyleri yaratan
92 - EN NÂFİ' zatı açık ve alemleri nurlandıran
93 - EN NÛR hidayet veren
94 - EL HÂDİ misalsiz, örneksiz yaratan
95 - EL BEDî' varlığı ebedi olan
96 - EL BÂKÎ her şeyin asıl sahibi olan
97 - EL VÂRİS irşada muhtaç olmayan
98 - ER REŞÎD ceza vermede, acele etmez
99 - ES SABÛR