Muslim Assistant Türkçe keyboard_arrow_down

99 Ad

1 - ALLAH
2 - ER RAHMÂN dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren,ihsan eden
3 - ER RAHİM ahirette, müminlere acıyan
4 - El MELİK yaratıcı, kainatın sahibi
5 - EL KUDDÛS her noksanlıktan uzak
6 - ES SELAM her tehlikeden selamete çıkaran
7 - EL MÜ'MİN iman nurunu veren
8 - EL MÜHEYMİN her şeyi görüp gözeten
9 - EL AZÎZ mutlak galip, karşı gelinemez
10 - EL CEBBÂR dilediğini yapan ve yaptıran
11 - EL MÜTEKEBBİR büyüklükte eşi yok
12 - EL HÂLIK yaratan, yoktan var eden
13 - EL BÂRİ' her şeyi kusursuz yaratan
14 - EL MUSAVVİR varlıklara sûret eden. onları birbirinden ayıran özellikte yaratan
15 - EL GAFFÂR günahları mağfiret eden
16 - EL KAHHÂR her istediğini yapacak güçte
17 - EL VEHHÂB karşılıksız nimet veren
18 - ER REZZÂK her varlığın rızkını veren
19 - EL FETTÂH her türlü sıkıntıları gideren
20 - EL ALÎM gizli açık, geçmiş, gelecek her şeyi, ezeli ve ebedi ilmi ile çok iyi bilen
21 - EL KÂBİD rızıkları daraltan, ruhları alan
22 - EL BÂSİT rızıkları genişleten, ruhları veren
23 - EL HÂFID kafir ve facirleri alçaltan
24 - ER RÂFİ şeref verip yükselten
25 - El-MU'İZ dilediğini aziz eden
26 - El- MUZİLL dilediğini zillete düşüren
27 - ES SEMİ' mükemmel işiten
28 - EL BASÎR gizli açık, her şeyi iyi gören
29 - EL HAKEM mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran
30 - EL ADL mutlak adil, yerli yerinde yapan
31 - EL LATÎF lütfeden, her şeye vakıf
32 - EL HABİR her şeyden haberdar
33 - EL HALÎM cezada acele etmeyen, hilm sahibi
34 - EL AZİM büyüklükte benzeri yok
35 - EL GAFÛR affı, mağfireti bol
36 - EŞ ŞEKÛR az amele, çok sevap veren
37 - EL ALİYY yüceler yücesi
38 - EL KEBÎR büyüklükte benzeri yok
39 - EL HAFÎZ her şeyi koruyucu olan
40 - EL MUKÎT her çeşit rızkı yaratan
41 - EL HASÎB kulların hesabını en iyi gören
42 - EL CELÎL celal ve azamet sahibi
43 - EL KERÎM keremi bol, karşılıksız veren
44 - ER RAKÎB her varlığı her an gözeten
45 - EL MÜCÎB duaları kabul eden
46 - EL VÂSİ' rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden
47 - EL HAKÎM her şeyi hikmetle yaratan
48 - EL VEDÛD iyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. sevgiye layık olan
49 - EL MECÎD zatı şerefli, nimeti, ihsanı sonsuz
50 - EL BÂ'IS peygamber gönderen, meşherde ölüleri dirilten
51 - EŞ ŞEHÎD her an her yerde hazır ve nazır
52 - EL HAKK varlığı değişmeden duran. var olan, hakkı ortaya çıkaran
53 - EL VEKÎL kulların işlerini bitiren
54 - EL KAVİYY kudreti en üstün ve hiç azalmaz
55 - EL METÎN kuvvet ve kudret benbaı
56 - El VELİYY müminleri seven, yardım eden
57 - EL HAMÎD hamd ve senaya layık
58 - EL MUHSÎ varlıkların sayısını bilen
59 - EL MÜBDÎ maddesiz, örneksiz yaratan
60 - EL MUÎD yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan
61 - EL MUHYÎ mahluklara can veren
62 - EL MÜMÎT her canlıya ölümü tattıran
63 - EL HAYY ezeli ve ebedi bir hayat ile diri
64 - EL KAYYÛM zatı ile kaim, mahlukları varlıkta durduran
65 - EL VÂCİD hiçbir şey kendine gizli değil
66 - EL MÂCİD keremi, ihsanı bol olan
67 - EL VÂHİD zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan
68 - ES SAMED hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci
69 - EL KÂDİR kudret sahibi, dilediğini yapan
70 - EL MUKTEDİR dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan, kudret sahibi
71 - EL MUKADDİM şerefte birini öne alan
72 - EL MUAHHİR dilediklerini tehir eden
73 - EL EVVEL ezeli, varlığının başlangıcı yok
74 - EL ÂHİR ebedi, varlığının sonu yok
75 - EZ ZÂHİR yarattıkları ile varlığı açık
76 - EL BÂTIN aklın tasavvurundan örtülü
77 - EL VÂLİ bütün kainatı idare eden
78 - EL MÜTEÂLÎ son derece yüce
79 - EL BERR iyilik ve ihsanı bol
80 - ET TEVVÂB tevbeleri kabul eden
81 - EL MÜNTAKİM asilere ceza veren
82 - EL AFÜVV affı çok, günahları yok eden
83 - ER RAÛF çok merhamet eden, şefkatli
84 - MÂLİKÜ'L MÜLK mülkünde hakim
85 - ZÜ'LCELÂLİ VE'L İKRÂM celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi
86 - EL MUKSİT mazlumların hakkını alıcı
87 - EL CÂMİ' iki zıddı bir arada bulunduran
88 - EL GANİYY ihtiyaçsız. her şey ona muhtaç
89 - EL MUĞNİ ihtiyaç gören, fazlıyla doyuran
90 - EL MÂNİ' dilemediklerine mani olan
91 - ED DÂRR elem, zarar verenleri yaratan
92 - EN NÂFİ' menfaat veren şeyleri yaratan
93 - EN NÛR zatı açık ve alemleri nurlandıran
94 - EL HÂDİ hidayet veren
95 - EL BEDî' misalsiz, örneksiz yaratan
96 - EL BÂKÎ varlığı ebedi olan
97 - EL VÂRİS her şeyin asıl sahibi olan
98 - ER REŞÎD irşada muhtaç olmayan
99 - ES SABÛR ceza vermede, acele etmez